ماهی ندهیم ، ماهیگیری بیاموزیم. آرمان ما این است که همه به شایستگی خود برسند. آموزش فراگیر، بهترین راه مبارزه با فقر است.
Image
موسسه خیریه استاد روزبه زنجان از برجسته‌ترین کانون‌هاي سرمایه‌گذاري اجتماعی در ایران و برترین الگوي توانمندسازی زنان سرپرست خانوار براي تاسیس سازمان‌هاي مشابه خواهد بود. وجوه مختلف عملکرد سازمان و برتري در هر‌یک از زمینه‌هاي فعالیت، مبناي ارزیابی سازمان‌هاي حمایتی- اجتماعی خواهد بود. شفاف‌سازي و پاسخگویی همواره از مهمترین ارزش‌هاي حاکم بر موسسه می‌باشد. این موسسه یکی از مورد اعتمادترین نهاد‌هاي خیریه براي نیکوکاران خواهد بود. توجه به بهبود رویه‌هاي جاري و نحوه تبدیل کمک‌هاي نیکوکاران و همیاران به خدمات آموزشی، حمایتی‌، درمانی‌، فرهنگی‌، وام و تمامی آنچه براي رفاه مددجویان هزینه می‌شود از مهمترین ارکان توسعه و پیشرفت موسسه خواهد بود.
«مبارزه با فقر و آسیب های اجتماعی در خانواده های آسیب پذیر از طریق آموزش و توانمندسازی زنان سرپرست خانوار» ماموریت موسسه خیریه استاد روزبه یاري رساندن به زنان بدسرپرست و بی‌سرپرست از طریق آموزش‌، ارتقاء مهارت‌ها‌، تقویت خود‌باوري و کمک به ایجاد اشتغال است. وظیفه موسسه توانمندسازي افراد است نه جمع‌آوري اعانه براي نیازمندان . هرگونه حمایت مالی از فرد مددجو در ازاء کار انجام می‌گیرد. زیرا هدف حفظ حرمت انسانی، پرورش و شکوفایی استعدادهاست نه صدقه دادن و گدا پروري . تاکید بر موضوع آموزش براي حفظ و تقویت عزت نفس مددجویان و مصونیت ایشان در مقابل فقر، تکدي‌گري و آسیب‌هاي روانی و اجتماعی صورت می‌گیرد. این موسسه قصد وابسته نمودن گروه هدف را ندارد. سعی بر این‌است که با ایجاد بستر‌هاي لازم، معیشت مناسبی با حاصل دسترنج خود مددجویان براي ایشان تامین شود تا بتوانند بطور مستقل و بدون نیاز به کمک دیگران به اداره زندگی خود بپردازند.
 
صداقت و شفافیت : باور و التزام به ارزش های دینی و اخلاقی،صداقت در گفتار و کردار،کسب درآمد حلال،شفافیت و پاسخگویی.
آموزش و یادگیری : با یک تماس یاددهنده و یادگیرنده هستیم که از یکدیگر می آموزیم و در راستای اهداف موسسه به دیگران آموزش می دهیم و یک فضای پویای آموزشی ایجاد می کنیم.
تعهد و مسئولیت پذیری : درقبال آنچه تعهد می دهیم احساس مسئولیت می کنیم و تمام تلاش خود را برای انجام وظایفمان به کار می بریم.
قانون مندی و قانون مداری : پایبندی به قوانین و مقررات جاری موسسه و پذیرفتن الزامات سیستمی،رعایت سلسله مراتب سازمانی،انضباط سازمانی و احترام متقابل و ارتقاء تعاملات و پویایی سازمان.
آرامش،امنیت و مهرورزی : ایجاد فضای امن،مبتنی بر اعتماد،احترام،مهرورزی و تفاهم.
انتقادپذیری : انتقادپذیری و استقبال از نظرات وپیشنهادات سازنده با هدف ایجاد انگیزه در آحاد جامعه به مشارکت و انجام مسئولیت های اجتماعی.
خلاقیت و نوآوری : ما برای شناخت و بروز استعدادها و توانمندی ها از خلاقیت و نوآوری استقبال می کنیم
خط مشی موسسه خیریه استاد روزبه زنجان
موسسه خیریه حمایت از زنان و خانواده های آسیب پذیر استاد روزبه،با هدف کاهش نرخ آسیب ها در جامعه زنان و خانواده های آسیب پذیر از طریق آموزش های کسب و کار،در راستای بهبودمستمر و افزایش بهره وری،اقدام به استقرار سیستم مدیریت کیفیت(iso9001:2015)
1. آموزش و توانمندسازی زنان و خانواده های آسیب پذیر به منظور کاهش آسیب های اجتماعی.
2. بهبود فرآیند آموزش در جهت توانمندسازی مددجویان به منظور دستیابی به محصولات و خدمات با کیفیت و متنوع.
3. توسعه مدیریت منابع انسانی از طریق آموزش مستمر،افزایش انگیزه و مشارکت نیروهای داوطلب و جذب نیروهای انسانی توانمند.
4. افزایش توان رقابت و توسعه بازار و نفوذ در بازارهای جدید.
5. تلاش در جهت افزایش سطح رضایتمندی مشتریان ،ایجاد مشتریان وفادار و جذب مشتریان جدید.
6. حرکت در مسیر توسعه پایدار با تعهد به الزامات قانونی و سایر الزامات.
مدیریت ارشد موسسه با انجام ممیزی داخلی و برگزاری جلسات بازنگری مدیریت و نیز همکاری کلیه نیروهای انسانی اعم از داطلب،کارکنان و مددجویان،اقدامات را ارزیابی خواهد کرد.این خط مشی در صورت لزوم و در فواصل زمانی مشخص مورد بازبینی و در صورت لزوم بازنگری قرار خواهد گرفت. امید است با بهبود مستمر در کلیه سطوح موسسه شاهد دستیابی به اهداف و آرمان اصلی موسسه باشیم.
منشور اخلاقی موسسه خیریه استاد روزبه زنجان
مهر بی‌پایان خداوند بزرگترین پشتوانه ماست. اوست که فرصت خدمت به محرومین را به ما عطا فرموده بنابراین :
1 - صادقانه مهر می‌ورزیم و بدون چشم‌داشت خدمت می‌کنیم.
2 - در انجام وظایف خود دقیق و سریع بوده و از هدر دادن وقت‌، نیرو و هزینه می‌پرهیزیم.
3 - پیش‌دستی در سلام‌، خوشرویی‌، و داشتن ظاهر آراسته را فراموش نمی‌کنیم.
4 - از هر فرصتی براي یاد دادن و یاد گرفتن استفاده می‌کنیم.
5 - در برخورد با مدجویان ساده و متواضع و در برخورد با همکاران صمیمی و انتقاد‌پذیر هستیم.
6 - همیشه و در همه حال موظف به حفظ اسرار مددجویان می‌باشیم.
7 - در غم و شادي مددجویان شریک هستیم.
8 - هدایاي نیکوکاران را ارج می‌نهیم و آنها را به بهترین نحو ممکن هزینه می‌کنیم.
9 - در خدمت‌رسانی عدالت و انصاف را رعایت می‌کنیم.
10 - در حفظ اموال موسسه می‌کوشیم.
همیاران«روزبه»می خواهند با مهارت آموزی به مددجوها دروازه جهانی نو را دربرابر آنها بگشایند تا در آینده ای نه چندان دور،خودشان با قدرت دست هایی ماهر،چرخ زندگی خود و خانواده شان را بچرانند.
هدف نخست،آغاز راه است.پس از آن،واحدهای آموزشی و حمایتی یکی پس از دیگری در روزبه آغاز به کار کردند.مددجوها وارد جریان مهارت آموزی شدند تا علاوه بر آن از خدمات حمایتی گسترده روزبه بهره مند شوند.
کمک برای ادامه تحصیل از مرحله سوادآموزی تا دانشگاه و برگزای کلاس های تقویتی و جبرانی در مقاطع مختلف تحصیلی برای مددجویان و فرزندانشان،تامین نیازهای بهداشتی و درمانی آنها با استفاده از نیروهای داوطلب متخصص و همیاری موسسات تشخیصی و درمانی،کمک به بهبود وضعیت مسکن مددجویان،انجام حمایت های حقوقی از افراد تحت پوشش در صورت تضییع حق قانونی آنان انجام فعالیت های مددکاری و مشاوره با هدف ایجاد محیطی سالم در خانواده،آموزش مهارت های زندگی و فرزند پروری،فراهم نمودن زمینه ازدواج و تأمین جهیزیه و لوازم ضروری زندگی،تشکیل جلسات آموزشی و تربیتی در رابطه با مسائل فرهنگی،اجتماعی و اخلاقی،برگزاری اردوهای کوتاه مدت با هدف ارتقاء روحیه و آموزش مهارتهای ارتباطی و زندگی جمعی،برپایی نمایشگاه و فروشگاه تولیدات حاصل ا زآموزش های عملی و فروش محصولات جهت تأمین بخشی از هزینه های خدمات ارائه شده به مددجویان،برقراری ارتباط با موسسات عام المنفعه و همکاری برای تاسیس و راه اندازی موسسات مشابه هدف های بعدی دست های مهربانی است که تا امروز با موفقیت و جدیت پیگیری شده و به ثمر نشسته است.
خانواده های آسیب پذیر : افزایش توانمندی زنان سرپرست خانوار و ارتقاء سطح معیشتی و رفاه انوار تحت پوشش با حفظ عزت نفس و شأن انسانی.
هیأت امنا و هیئت مدیره : تحقق برنامه‌ها و استراتژی‌ها با پایبندی به ارزش ها ،شفاف سازی و پاسخگویی
پرسنل و کارکنان : بهبود مستمر در تمامی امور و مشارکت در اتخاذ تصمیمات، بهره مندی از آموزش و امور رفاهی، تامین شرایط کاری مناسب از لحاظ مادی در محیطی آرام، امنیت شغلی و اشتغال پایدار، احترام، منزلت، شایسته سالاری
دولت(نهادها و ارگانها) : رعایت قوانین و الزامات زیست محیطی و ایمنی ، اندازه گیری آلاینده‌ها و رعایت استانداردهای تولید محصول، حق بیمه، رعایت قوانین و الزامات کاری و بازنشستگی، مالیات های تکلیفی و ...
وزارت کشور: ارائه گزارشات عملکرد،اجرای فرایندها در چارچوب قوانین و الزامات،ثبت تغییرات ارکان موسسه
بانک ها و موسسات مالی : خوش حسابی،گردش نقدینگی بالا
حسابرس و موسسات اعتبار سنجی : شفاف سازی اسناد مالی،رعایت استانداردهای مالی و حسابداری
تامین کنندگان : پرداخت به موقع مطالبات و خوش حسابی،حداکثری حجم سفارشات، قراردادهای بلندمدت
جامعه(مردم منطقه،خیرین،مسئولیت اجتماعی) : صداقت،امانت،شفافیت عملکرد،پاسخگویی،قانون مداری،کاهش آسیب های اجتماعی،تلاش در جهت حفظ اموال و کمک های مردمی
داوطلبان و همیاران :استفاده حداکثری از توان و استعدادهای ایشان،بها دادن به ظرفیت های داوطلبان،قدرشناسی و احترام متقابل
سازمان های حمایتی و سایر موسسات خیریه : تبادل تجربیات،تعامل و همکاری سازنده،الگوسازی سازمان های موفق
فعالیت ها
1 - آموزش مهارت‌، توانمند‌سازي و فراهم نمودن امکانات لازم به‌منظور زندگی سالم براي افراد تحت پوشش تا رفع بحران‌، بازتوانی مجدد و رسیدن به خود‌کفایی اقتصادي.
2 - ایجاد کارگاه‌ها و امکانات ویژه آموزش عملی و مهارتی ویژه مددجویان.
3 - کمک براي ادامه تحصیل از مرحله سواد‌آموزي تا دانشگاه و برگزاري کلاس‌هاي تقویتی و جبرانی در مقاطع مختلف تحصیلی.
4 - تامین نیاز‌هاي بهداشتی و درمانی مددجویان با استفاده از نیروهاي داوطلب متخصص و همیاري موسسات تشخیصی و درمانی.
5 - کمک به بهبود وضعیت مسکن مددجویان.
6 - انجام حمایت‌هاي حقوقی از افراد تحت پوشش در صورت تضییع حق قانونی آنان.
7 - انجام فعالیت‌هاي مددکاري و مشاوره با هدف ایجاد محیطی سالم در خانواده.
8 - آموزش مهارت‌هاي زندگی و فرزند پروري.
9 - فراهم نمودن زمینه ازدواج و تامین جهیزیه و لوازم ضروري زندگی.
10 - تشکیل جلسات آموزشی و تربیتی در رابطه با مسائل فرهنگی، اجتماعی و اخلاقی.
11 - برگزاري اردوهاي کوتاه‌مدت با هدف ارتقاء روحیه و آموزش مهارت‌هاي ارتباطی و زندگی جمعی.
12 - برپایی نمایشگاه و فروشگاه تولیدات حاصل از آموزش‌هاي عملی و فروش محصولات جهت تامین بخشی از هزینه‌هاي خدمات ارائه شده به مددجویان.
13 - برقراري ارتباط با موسسات عام‌المنفعه و همکاري براي تاسیس و راه‌اندازي موسسات مشابه.

جستجو

33785657,33771037 (024)
شما هم سهمی در کمک به روزبه داشته باشید
کمک به روزبه
سفارش استند ترحیم
کاربرگ سفارش استند
گفتگو با روزبه
تکمیل کاربرگ
# 17*7*733*
برای ساخت آینده ای بهتر برای نیازمندان به ما بپیوندید
کاربرگ همیاری

خط مشی موسسه خیریه استاد روزبه

آخرین اخبار و رویداد ها

جلسه‌ای در تاریخ پنجشنبه 08/11 /1402 در مرکز نوآوری پارک علم و فناوری استان زنجان تشکیل شد. هدف از این گردهمایی تجلیل و قدردانی از همیاران محترم مؤسسه خیریه روزبه بود که در واحد آموزشی،پرورشی و فرهنگی فعالیت دارند. 

در این جلسه گزارشی از عملکرد واحد فرهنگی روزبه بیان شد و همیاران نظرات و پیشنهادات خود را در ارتباط با بهبود عملکرد مؤسسه عنوان نمودند. در ادامه جلسه سرکار خانم دکتر جمالی و جناب آقای دکتر زمانی هم سخنرانی کرده و مراتب تشکر و قدردانی خود را ابراز نمودند.
 
 
 
 
 
 
 
 
#موسسه_خیریه_استاد_روزبه
#مهارت_آموزی_توانمند_سازی
#زنان_سرپرست_خانوار
 
 
 
 
Read more...
اتمام عملیات ساخت ایستگاه تقلیل فشار گاز (تزریق گاز)
اتمام عملیات ساخت ایستگاه تقلیل فشار گاز (تزریق گاز)
Read more...

حضور کمیته نظارت و ارزیابی تشکل‌های غیر دولتی

 

(نمایندگان استانداری، دانشگاه علوم پزشکی، اداره امور مالیاتی) - موسسه خیریه روزبه

 
 
 
 
 
#موسسه_خیریه_استاد_روزبه 
#مهارت_آموزی_توانمند_سازی 
#زنان_سرپرست_خانوار 
 
Read more...
بازدید سرکار خانم مداح نماینده بنیاد کارآفرینی سپهر (خراسان جنوبی)

 

بازدید سرکار خانم مداح نماینده بنیاد کارآفرینی سپهر (خراسان جنوبی)

Read more...

 

گزارش تصویری اختتامیه اولین رویداد مشترک استارت آپ موسسه خیریه استاد روزبه و مرکز پارک علم و فناوری استان زنجان (هم آفرین)#موسسه_خیریه_استاد_روزبه
#مهارت_آموزی_توانمند_سازی
#زنان_سرپرست_خانوارRead more...
جلسه ای در مرکز نوآوری پارک علم و فناوری جهت قدردانی از همیاران مؤسسه خیریه روزبه
November 22, 2023
اتمام عملیات ساخت ایستگاه تقلیل فشار گاز (تزریق گاز)
November 04, 2023
حضور کمیته نظارت و ارزیابی تشکل‌های غیر دولتی
November 04, 2023
بازدید سرکار خانم مداح نماینده بنیاد کارآفرینی سپهر (خراسان جنوبی)
October 02, 2023
گزارش تصویری اختتامیه (هم آفرین)
September 27, 2023
Image
ﻣﻮﺳﺴﻪ ﺧﯿﺮﯾﻪ اﺳﺘﺎد روزﺑﻪ زﻧﺠﺎن ﻣﻮﺳﺴﻪ اي ﻏﯿﺮ دوﻟﺘﯽ ، ﻏﯿﺮ اﻧﺘﻔﺎﻋﯽ و ﻏﯿﺮ ﺳﯿﺎﺳﯽ می باشد

آدرس

زنجان ، خيابان خرمشهر -روبروی اداره دارایی- خيابان وحی

تلفن

33785657,33771037 (024)

تلفن

33785657,33771037 (024)

واتساپ

09213923618

دسترسی راحت‌تر به

واحدها

واحد فرهنگی، پژوهشی و آموزشی

انصاریه- بوستان هفتم- پلاک 587- طبقه سوم-33787718(024)

واحد مددکاری

انصاریه- بوستان هفتم- پلاک 587- طبقه سوم33787718-(024)

ما در شبکه های اجتماعی

logo-samandehi

شماره حساب

بانک ملت - شماره حساب: 1900013086
بانک تجارت - شماره حساب: 1704082351
بانک پارسیان - شماره حساب: 20100054323605